Loading

Становище на "Трейс Рисорсиз" ЕООД относно протест срещу реализация на проект за добив и преработка на златосъдържащи руди от

„Трейс Рисорсиз“ ЕООД би желал да представи позицията си по повод проведения протест na 26.02.2013 г. пред РИОСВ гр. Перник. Наша отговорност е да го направим, тъй като организаторите му системно избягват диалог с нас и реално не са запознати с фактите.

Разбираме, че темата за развитието на нов златодобивен проект е повод за притеснение за някои страни и наш ангажимент са изясняването на позициите и даването на необходимата информация.

За нас е важно да се запознаете с нашата гледна точка.

 

Смятаме, че организаторите разпространяват неверни твърдения, а именно:

Невярно твърдение 1:

„Загубите за околната среда, животът и здравето на населението ще са в пъти по-големи от приходите, които изключително ще облагодетелстват компанията - инвеститор „Асарел - Медет“ АД."

Приходите за компанията на този етап от проекта са неизвестни и тяхно прогнозиране и изнасяне е спекулативно. Точно затова подобни съпоставки се обезсмислят. Проекти като този са високорискови и разчитат на сериозен инвестиционен капитал. Печалбата на инвеститора (защото не приходите измерват успеха на проекта) е в пряка зависимост от цените на металите по котировките на Лондонската метална борса, а те са променливи, циклични и не подлежат на точно определяне. Коментирането на печалби, особено когато не се вземат предвид направените инвестиции, стойността на капитала във времето или огромните разходи за осъществяване на производството, опазването на околната среда и безопасността на труда са спекулативни и нередни. Липсата на финансова предвидимост е основен риск за инвеститора. Много често при спад на цените на металите, минните компании работят на загуба. Този риск се поема изцяло от инвеститора, тъй като концесионните такси са дължими независимо от  това, че инвеститорът може да работи на загуба в определен период.

Съпоставянето на икономическа печалба на имагинерни загуби на природа, здраве и живот де факто е равно на твърдението, че индустриалното развитие непременно е за сметка на качеството на живота и здравето на населението. Напротив. Качествени екологични проекти стават със сериозни инвестиции и напредък в опазването на околната среда се осъществява в региони с по-висок стандарт на живот. Там, където нивото на образование е високо, където доходите са достойни и администрацията има капацитет – именно там се осъществяват най-иновативните екологични дейности. Съответно и здравето, и най-вече животът на хората не са застрашени.

В същото време, истинска добавена стойност за един регион има, когато има възможности за развитие на бизнес: в случая реализацията на проекта е предпоставка за благополучие и просперитет на общината. Ползите от него за хората са повече, отколкото единствено развиване на сектора на услугите (например 1 работно място в мината генерира поне 4 работни места в обслужващи дейности).  В този смисъл изграждането на мината ще има благоприятно въздействие върху икономическото и социално развитие на общината и региона.

Невярно твърдение 2:

„Редица „експерти“ се съмняват в легитимността на направения ДОВОС“.

В самата формулировка на твърдението е заключена некомпетентност – легитимност на ДОВОС не съществува, обикновено се говори за „качество“ на този доклад. В съответствие с нормативната уредба - като инициатор на инвестиционното предложение, „Трейс Рисорсиз” е възложил доклади за ОВОС и ОС на независими експерти с необходимия образователен ценз и квалификация. Те са поели отговорност, включително наказателна, като са подписали декларации, съгласно изискванията на закона и отговарят за отрицателни последици при евентуални пропуски и грешки. Залагайки своята репутация, експертите са изготвили съответната документация – доклади и приложения към тях, които са представени на компетентния държавен орган - Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник /РИОСВ/.  Документацията отговаря на утвърденото задание и отразява препоръките на компетентните  ведомства и обществеността. Качеството и пълнотата на доклада са оценени положително от РИОСВ, както и редица други външни експерти от компетнтни институции и ведомства. 

На свой ред, ние желаем да коментираме следните притеснителни за нас факти.

Факт 1: Подходът на организаторите да избират демонстративно-атрактивни акции, вместо да водят диалог с нас е показателен за техните намерения и мотивация.

Естествено е, ако наистина си загрижен по дадена тема, да се осведомиш и да подходиш добронамерено и отговорно към нея. Но когато не си го направил обикновено търсиш ефектни, но безсмислени образи, в които да въплътиш личните си подбуди. Твърденията на организаторите са изпълнени с недомислени и некомпетентни фрази. С поведението и похватите  си те следват линия на цялостно злепоставяне на инвеститора.

В същото време, ние инициирахме диалог със заинтересованите страни в община Брезник още миналата година и направихме всичко възможно да бъдем достъпни за отговори на трудни въпроси: открихме информационен център, проведохме десетки срещи с различни страни, отговорихме на много притеснения, много други взехме предвид относно реализирането на следващите фази на проекта. Нещо повече – сами поставихме трудните въпроси на дневен ред, за да положим основите на конструктивен диалог с хората от общината.

Всички тези дейности са доброволен процес на взаимодействие, който погрешно в своята некомпетентност организаторите на протеста, наричат ПР. Дружеството не е търсило публичност и реклама и не се е опитвало да разпространява тенденциозна, едностранчива и преднамерена информация. Вместо това основен фокус на дейностите по ангажиране на заинтересованите страни беше събирането и анализирането на личното мнение от самите жители на Брезник. Например, организирането на посещение в „Асарел Медет” АД бе в резултат на този процес – именно хората от Инициативния комитет, за който работи и Жени Делева, всъщност настояваха за незабавно посещение на мината, с цел да се уверят лично в това как тя функционира. Те самите не взеха участие в посещението, с което стана ясно, че не такива са били истинските им подбуди. Другите две събития, които се проведоха – представяне на социо-икономическата оценка на проекта и възможностите за кариерно развитие, също бяха в отговор на основните въпроси на жителите на града. Темите на проведените събития показаха какви са били основните им въпроси и проблеми.

Ние вярваме, че с действията си градим доверие, опознаваме хората отблизо и сме щастливи, че можем да водим конструктивен диалог с тях.

Факт 2: Това е акция за злепоставяне на инвеститора.

Известно е, че подобна демонстрация не би могла да окаже никакъв ефект върху решението на РИОСВ – Перник, което взима предвид единствено аргументи на експертно ниво. Очевидно търсеният ефект не е разрешаване на проблемен казус, а чрез провокативни зрелища да се внушат необосновани страхове и недоверие към инвеститора.

Наясно сме с исканията на хората от общината – 97% от посетилите информационния център се интересуват от възможностите за работа. Водим последователна политика на отговорно, открито и навременно дискутиране на важните теми, включително възможностите за кариерно развитие при бъдеща реализация на проекта. Тези ни усилия срещат агресията на шепа хора, които предприемат действия да ни злепоставят. Те провокират медийни изяви, които не отразяват реално противопоставяне на факти и аргументи, а последователно демонизират инвеститора, като представител на сериозния бизнес. Инвеститорът има най-малък интерес „призраците”, с които плашат нашите „опоненти“, да се материализират.

Моля, вижте по-долу основни факти за проекта.

 

Основното за проекта

Проектът за добив и преработка на златосъдържащи руди е от находище „Милин камък” в околностите на гр. Брезник. Инвестиционното предложение включва подземен добив със запълнение на минните пространства, обогатяване на добитата руда и получаване на концентрат чрез гравитационни и флотационни методи. След приключване на експлоатационните работи ще бъде извършена техническа ликвидация на минно-обогатителния комплекс и пълна рекултивация на площите.

Очакваната продължителност на проекта е между 18 и 30 години, в зависимост от това дали при допълнителните геолого-проучвателни работи ще бъдат открити още запаси. Прогнозната инвестиция за реализацията на проекта е над 120 млн. лв.

Планираната численост на персонала по време на трите години на строителния период е 545 човека, а по време на експлоатационния период се очаква в минния комплекс да работят 434 човека. Ще се разчита основно на местни кадри, за подготовката на които ще се погрижи инвеститорът.

 

  • Проектът има потенциал да понижи равнището на безработица в общината под 5%, при нива от 16,3% към средата на 2012 г.
  • Средната работна заплата за община Брезник ще се повиши с 35 - 40%.
  • В бюджета на общината ще постъпват над 1,5 млн. лева годишно от концесионни такси и над 60 хиляди лева местни данъци и такси, т.е. той ще се увеличи с близо 50%.
  • Това ще позволи подобряване на инфраструктурата и условията на живот в общината, включително развитието на туризма и аграрните дейности.
  • Проектът ще окаже положително влияние върху развитието на местния бизнес, работещ в сферите: транспорт, ремонт на машини и оборудване, доставка на строителни материали, доставка на материали и консумативи за минната дейност, образование и обучение, хотелиерство и ресторантьорство, търговия на дребно на стоки и услуги, охранителна дейност, застраховане, пощенски и комуникационни услуги, културни дейности и други.
  • Инвеститорът е най-голямото рудодобивно предприятие в страната, разполагащ с необходимите опит, експертиза, технически и финансови възможности да реализира проекта чрез прилагане на най-добрите производствени практики и използване на най-съвременни техники и технологии според най-високи стандарти за опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, развитие на човешкия потенциал и социално сътрудничество. Инвеститорът е доказал своя ангажимент  да води открит и добронамерен диалог с всички заинтересовани страни, както и да подкрепя местното развитие последователно, отговорно и съпричастно.
  • Проектът, съгласно мнението на експертите, има всички качества да бъде реализиран като модерна мина с минимален екологичен отпечатък.
  • На този етап проектът се управлява прозрачно, като се влиза навреме в диалог с различните заинтересовани страни, процесът по консултации с тях е една от основните дейности; осигуряването на максимална достъпност също е приоритет.
  • Инвеститорът реализира много дейности по своя инициатива, без това да се изисква от закона. Например поръча социо-икономическа оценка  на проекта, за да има независима оценка на неговото значение на макроикономическо ниво.