Loading

За един ден ноевското училище беше изнесено в Брезник

 

 Аварията в парната инсталация в основното училище „Христо Смирненски” в брезнишкото село вчера беше отстранена, но тъй като в класните стаи бе все още студено, учениците провеждаха занятията си в СОУ „Васил Левски” в Брезник.

Училището се отоплява с твърдо гориво и въпреки, че парното е пускано и през ваканцията, в неделя горивната инсталация замръзнала. Затова със заповед на кмета на Брезник Васил Узунов 5 януари бе обявен за неучебен ден за децата от Ноевци. Във вторник часовете са били намалени, а в класните стаи са били включени електрически печки, но температурите са останали под 18 градуса. Затова се наложило вчера децата да бъдат транспортирани в Брезник и да учат втора смяна в местното СОУ.

Днес, ако няма нов проблем с парното, учениците ще си учат отново в Ноевци, каза шефката на Регионалния инспекторат в Перник Ваня Коконова.

Ноевци е единственото село на територията на община Брезник, което успя да запази училището си.

 

gradski.org

15 е добре, в Ноевци открай

15 е добре, в Ноевци открай време си учат на 8-10 градуса, след обяд обикновено температурите на вън и вътре в даскалото се изравняват дори вътре е по студено

Докато се занимавате с

Докато се занимавате с ноевското училище, Вълова ще измори децата ни от студ. Наясно ли сте, че там където учат децата ни температурите са около 15 градуса? Не трябва ли РИОКОЗ да следи за това?

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ Считано от

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Считано от 28 октомври 2013 г. са изменени условията за участие по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, както следва:

собствениците на самостоятелни обекти, в които се осъществява стопанска дейност, ще получават безвъзмездна финансова помощ в размер на 75 % за обновяването на припадащия им се дял от общите части, като ще заплащат 100 % от разходите за подмяна на дограмата в притежавания от тях обект
след сключване на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност сдружението на собствениците в срок от 10 работни дни ще осигурява 15 % от дължимата за обновяването сума в специална сметка на сдружението, вместо досегашните 30 %.
Изменените условия важат за всички сгради, участващи в проекта, независимо на какъв етап от участието си са достигнали.
Индикативните бюджети на сгради, в които има стопански обекти, ще бъдат съответно преизчислени от проектните мениджъри.
Със сдруженията на собствениците, сключили вече споразумения за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проекта, ще бъдат сключени допълнителни споразумения във възможно най-кратък срок.

Публикувани са нови образци по проекта: Споразумение за създаване на сдружение на собствениците; Справка за собствениците на самостоятелни обекти; Справка за начина на финансиране от страна на ССО; Покана за общо събрание на сдружението на собствениците (за подаване на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност); Протокол от проведено общо събрание на сдружението на собствениците - секция "Кандидатстване"

Oперативна програма „Регионално развитие” посредством схема BG161PO001/1.2-01/2011 финансира изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ в 36 града: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв. Конкретен бенефициент е дирекция „Обновяване на жилищни сгради” в Министерство на регионалното развитие. Продължителността на проекта е три години (2012 - 2015 г.). Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ.

РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ от 75% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда/блок-секция (разходи за строително-монтажни работи; изготвяне на технически/работни проекти; оценка на съответствието; авторски и строителен надзор; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация; разходи, свързани с набавянето на необходимите разрешителни документи).

Собственици на самостоятелни обекти, в които се упражнява стопанска дейност, получават 75 % безвъзмездна помощ за обновяването на припадащите им се общи части и заплащат 100% от разходите за подмяна на дограма в обекта. Oт oперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 25% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок-секция.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

подмяна на дограма (прозорци, врати и др.);
топлинна изолация на външни ограждащи елементи (външни стени, покриви и др.);
основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на собствениците на самостоятелни обекти и смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници – слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди, които не генерират приходи в процеса на експлоатация на съоръженията;
ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация, включително радиаторни термостатични вентили и разпределители в общите части на сградата/блок-секцията;
ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в сградата/блок секцията;
инсталиране на автоматизирани сградни системи за управление, в т.ч. балансиране, регулиране и др. на потреблението на топлинна и електрическа енергия към локалните източници, собственост на собствениците на самостоятелни обекти в общите части на сградата/блок-секцията;
газифициране на сгради (вътрешна сградна разпределителна мрежа и котел/котли), при наличие на изградена до сградата разпределителна газопроводна мрежа;
съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата/блок-секцията в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА СГРАДИТЕ

Териториален обхват - 36 градски центрове.
Обособеност - сградата/блок-секцията трябва да отговаря едновременно на следните определения:

многофамилна жилищна сграда - сграда, предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища и която е с 6 или повече обособени самостоятелни обекти с жилищно предназначение съответно на 3 и повече етажа.
сграда/блок-секция - строителна единица със самостоятелно функционално предназначение, която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи и има самостоятелно обособен генератор на топлина/студ или няма генератор на топлина/студ. Сграда/блок-секция е и вход/входове, които покриват изискванията по предходното изречение.
Възраст - проектирането на сградата да е започнало преди 26 април 1999 г.
Състояние на носещата конструкция - сградата да е конструктивно устойчива (установява се след извършване на техническото обследване).

Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Евала за коментара - мил чаши

Евала за коментара - мил чаши при Монсанто !!!!

Даскалите от Ноевци хубаво са

Даскалите от Ноевци хубаво са се снимали подредени, но защо нямат снимки на софрата.
Не вярвам да са били там само да разгледат или на поход.
Нали СОФРАТА им е запазена марка или са се отказали от почерпките.
Явно много държат да се увековечат.
Огрознели и остарели са.
При Василев имаше по-хубави учителки.

Кой кво сака затова че се

Кой кво сака затова че се пени. Кев му даскалици кев му политика кев му други клюки. Щом са се турнали тия даскалици по снимки и секой може да ги види що да им се не пеним. Ти си се пени на кой сакаш. Тека е вече тука че си орати кой кво сака

Абе ора , будале ли сте.

Абе ора , будале ли сте.

Зомбират ви да се пените за даскалици и ученици.

Да не видите ледо и мръсотията .

Ама Цветанов , Областната и Церовска видеха.

Ама не може да си мил чаши при Мон Санто и да се дуеш.

Боко Георгиев има реализирани 24 проекта за 84 мил евро.Бил цел

живот ръководител.Завършил /редовно/ военно у-ще и академия и след

това " Фрунзе"

Смени цялата " В и К "мрежа. Обичат го и го уважават. А у нас?
Вижте площада.Манете даскалиците.25г.ги ръководи"Приквечер".

Видех им снимките на

Видех им снимките на ноевските убавци в фейса. Децата добре ама що се мъдрат и даскалиците там струпани като усмивки от старите ленти. Директорицата требва да е много обеднела що кстюмчето сигур е на баба и. Личи си че е старо сега такива поли не се кроят и с това лице като пълна месечина мяза на селска стара мома. Друга се пецнала по дънкова пола а краката и криви на буква о от колената надоле. Като не са свет що се снимат насекаде

Садовичката група -

Садовичката група - порнография заряди момичето в червената рокля ! Изкарайте от групата тая МАСТИЯ !!!

Ти си тъп, нямаш и чувство за

Ти си тъп, нямаш и чувство за хумор, а това си е само за ожалване. Съчувствам ти, но не може да ти се помогне.