Loading

„Трейс Рисорсиз“ участва при решаване на ключови въпроси за оползотворяване на водите в община Брезник

Компанията осигурява експертна и финансова помощ в изпълнение на поет ангажимент към местната общност

Реконструиране водопровода на минерален извор „Желязната вода“

Във връзка с поетия ангажимент за опазване и съхранение на минерални извори „Желязната вода“ „Трейс Рисорсиз“ ЕООД извърши детайлно проучване и оценка на възможностите за използване на водния ресурс на двете находища „Галерията“ и „Ловен парк“. Проведен е 14-месечен мониторинг и е изготвен  хидрогеоложки доклад, който съдържа пълната налична информация, данни, анализи и оценки за цялостно охарактеризиране на находищата и възможностите за тяхното оползотворяване. Експертните балнеологични оценки потвърждават възможност за използването на минералната вода от двете находища за лечебни и балнеологични цели при спазването на системен контрол, но също така определят количеството на водите като недостатъчно за реализация на самостоятелни инвестиционни проекти за външни балнеологични, лечебни или спортни цели, не е възможно и тяхното бутилиране. Водоизточниците имат нисък дебит - 0.02 и 0.04 l/s за водоизточник  „Галерията“ и 0.03 до 0.08 l/s за водоизточник „Ловен парк“, ниски температури (9-13оС) и висока киселинност. 

Оценката на съществуващите съоръжения установи необходимост от пълна реконструкция на двата водопровода, водосборните шахти и зоните около чешмите.

В тази връзка оценихме като изключително полезна инициативата на Община Брезник за извършване на реконструкция на съществуващ водопровод към находище „Желязна вода“ от каптаж в местността „Ловен парк“ до чешма пред църквата „Св. Петка“ и съдействахме за нейната реализация чрез дарение на необходимите средства за извършване на реконструкцията, с което ще бъде постигнато пълно оползотворяване на наличния воден ресурс на находището.

Предвиденото дарение е в изпълнение на поетия от „Трейс Рисорсиз“ ЕООД ангажимент към местната общност за опазване и оползотворяване на минерални извори „Желязна вода“, в съответствие с политиката на компанията за инвестиции в местния социално-икономически просперитет.

 

Допълнително питейно водоснабдяване за гр. Брезник и околните села, включително село Слаковци

Освен това в резултат на проведените от “Трейс Рисорсиз” ЕООД хидрогеоложки и хидроложки проучвания в района на гр. Брезник беше установена възможност за осигуряване на допълнителни водни количества от водоизточник в района на с. Гърло. Водоизточникът може да бъде присъединен към водоснабдителната мрежа на гр. Брезник и околните населени места, при което изцяло ще бъде решен съществуващия проблем с недостиг на питейна вода в село Слаковци в периоди на засушаване.

Водоизточникът в района на с. Гърло беше намерен и оценен в рамките на проучването за изясняване на възможностите за водоснабяване на инвестиционното предложение.

Изготвената оценка на техническото състояние и ресурсния дебит на водоизточника с извършване на опитно-филтрационни изследвания, химичен и бактериологичен анализ установи добро качество на водата за питейно-битови нужди при минимален екплоатационен дебит от 6 л/сек. 

Предвид факта, че установеният ресурсен дебит многократно надвишава необходимото количество от 1,5 л/сек за питейно-битово водоснабдяване на инвестиционното предложение, „Трейс Рисорсиз“ ЕООД предложи на „Водоснабяване“ ЕООД съдействие за въвеждане на водоизточника в експлоатация с цел присъединяването му към градската водоснабдителна мрежа на гр. Брезник и използване на пълния експлоатационен дебит от населението на града и околните населени места, присъединени към мрежата. Във връзка  с това „Трейс Рисорсиз“ ЕООД предостави на „Водоснабяване“ ЕООД  пълна техническа документация за въвеждане на водоизточника в експлоатация, вкл. хидрогеоложка оценка на експлоатационните ресурси, проект за добив и проект за санитарно-охранителна зона на водоизточника. В резултат на това Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ предостави на „Водоснабяване“ ЕООД, гр. Брезник разрешение за водовземане за питейно-битови нужди от водоизточника в с. Гърло. 

С цел осигуряване на допълнително водоснабдяване на гр. Брезник и селата Режанци, Ноевци, Сопица и Велковци, както и допълнително водоснабдяване на село Слаковци „Трейс Рисорсиз“ ЕООД ще изготви за своя сметка и безвъзмездно ще предостави на Община Брезник: 

1) Работен проект за ”Допълнително водоснабдяване  на гр. Брезник и селата Режанци, Ноевци, Сопица и Велковци“ чрез реконструкция на помпена станция, водочерпателна шахта, ревизионни шахти и напорен водопровод от водочерпателната шахта на водовземането в района на с. Гърло до резервоар за питейна вода в гр. Брезник. 

2) Работен проект за „Допълнително водоснабдяване на село Слаковци, община Брезник“ чрез изграждане на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод до водопроводната мрежа на село Слаковци. 

С изготвените работни проекти Община Брезник ще има възможността да кандидатства за финансиране на изграждането на необходимите водовземни и водоснабдителни съоръжения по европейски програми.

Чрез присъединяване на водоизточника в района на с. Гърло към градската водоснабдителна мрежа на гр. Брезник, ще бъде осигурено допълнително питейно-битово водоснабдяване и ще бъдат изпълнени изискванията на решението по ОВОС и на местната общност, а именно - реализацията на инвестиционното предложение да не засяга негативно водоснабдяването на населените места.

Чрез изграждане на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод до водопроводната мрежа на село Слаковци, ще бъде решен проблемът с недостиг на питейна вода в селото, като заместваща алтернатива на съществуващото към момента водоснабдяване от група каптажи с непостоянен дебит.