Loading

Общината и „Трейс Рисорсиз” трябва да организират обществено обсъждане

Докладът за оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на   инвестиционно предложение за  добив и преработка на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – злато съдържащи руди от площ „Брезник”, находище „Милин камък” в землището на град Брезник и приложенията  към него от месец са в РИОСВ – Перник. За това съобщи директорът на дирекцията за превантивна дейност към РИОСВ-Перник Анелия Дренска. По информация от нея като компетентния орган директорът на РИОСВ  Пламен Ангелов е уведомил възложителя на доклада фирмата „Трейс Рисорсиз” ЕООД , че оценката за качеството  доклада за ОВОС е положителна.

При прегледа на документацията са констатирани пропуски, които трябва да бъдат отстранени преди предоставянето на документацията по ОВОС за обществен достъп и преди насрочване на среща за обществено обсъждане. В компонента  „Почви“ трябва да се допълни  и оценка на въздействие върху съседни терени, по отношение опасността от свличания и възникване на ерозионни процеси, както и да се предложат мерки за предотвратяване развитието на такива процеси. Според инвестиционното предложение фирмата има намерение ежедневно да използва около 800 кг. взрив на 200 м под земята. От инспекцията са поискали в доклада да се заложи и оценка на степента на антропогенизиране на ландшафта.

По силата  чл.16 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Перник определя община Брезник, като засегната. Това означава, че Община Брезник  и  фирмата „Трейс Рисорсиз” ЕООД като възложител  са задължени съвместно да организират обществено обсъждане на доклада за ОВОС и приложението към него, което съдържа информация по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС  за прилагане на най-добрите налични техники.

Анелия Дренска обясни, че фирмата трябва да представи  един екземпляр от доклада за ОВОС, заедно с всички приложения към него на община Брезник. С отворения в местното читалище съвсем наскоро информационен център ще може да се осигури и задължителния обществен достъп до документацията по ОВОС, в.т.ч. и до приложенията към него за срок от 30 дни  преди общественото обсъждане. Наредбата изисква и определяне на място за предоставяне на писмени становища.

Мястото, датата и часът на провеждане на обществено обсъждане на доклада по ОВОС трябва да бъдат оповестени публично най-малко 30 дни по-рано. След общественото обсъждане се отстраняват всички несъответствия в Доклада по ОВОС. При необходимост може да бъде възложено провеждането и на допълнителни експертизи.

Следващата стъпка е свикване на Експертен екологичен съвет. След провеждането му  директорът на РИОСВ като компетентен орган, отчитайки всички факти и обстоятелства, постановява Решение.

източник:градски вестник