Loading

Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите подготвя проект за опазване ливадния дърдавец

Експертите от РИОСВ Перник подготвят проект по оперативна програма "Околна среда". Той включва разработване на планове за опазване на ливадния дърдавец и червеногърбата сврачка в райони, които не се припокриват със защитени зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна. Проектът предвижда проучване на землищата на някои села в общините Перник и Брезник, и изготвяне на карта на района.

Така наречения "цар на пъдпъдъците", се среща вече рядко в България. Затова и той включен в Червената книга на нашата страна като застрашен от изчезване вид. Ливадният дърдавец, когото наричат понякога и "цар на пъдпъдъците", се среща вече рядко в Ллгария. Затова и той е включен в Червената книга на нашата страна като застрашен от изчезване вид.
Целта е всички инвестиционни предложения да бъдат съобразени с предмета и целите на опазване на защитените зони и тяхното реализиране да не оказва отрицателно въздействие върху околната среда. Те не бива да засягат места за гнездене, хранене и миграция на видовете Ливаден дърдавец и Червеногърба сврачка, предмет на опазване в защитените зони, както и местообитания на птиците. Всякакви програми и проекти в района ще бъдат стопирани, ако реализацията им може да доведе до фрагментация на местообитания и защитени видове, или да наруши благоприятния природозащитен статус чрез намаляване числеността на птиците. Ливадният дърдавец е включен в Червената книга на България като застрашен от изчезване вид.

източник : ртв кракра