Loading

Изменение на плана на Брезник развива застрояването в центъра

Имотите от проектната територия попадат в смесена многофункционална устройствена зона

Проектант: "Геоцентър" ЕООД:
арх. Снежина
Станоева
арх. Диана Петкова
инж. Огнян Бъклов
инж. Светлозар Благоев, управител
инж. Филип Райков
урб. Нурхан Реджеб

Завършен е окончателният проект на подробния устройствен план - плана за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), за територия от центъра на град Брезник. С възложител община Брезник, която преди година проведе търг за малка обществена поръчка, устройственият план е разработен от софийската фирма "Геоцентър" ЕООД с управител инж. Светлозар Благоев. Планът е одобрен от експертен съвет по устройство на общината.
Съгласно плановото задание проектът засяга кв. 58а по действащия регулационен план на Брезник. Територията, която е обект на градоустройствената разработка, се намира на юг от централния площад. Тя представлява пространствена връзка на града с пазара, реката и зоната за рекреация. Тук се намира сградата на училище "Васил Левски", чийто имот планът отразява. Съществуващите сгради са на бившата банка (БНБ), която има нов собственик, и Домът на народната армия.
В заданието за изменение на устройствения план общината изисква да се изготви проект за изменение на плана за регулация и застрояване на квартала, като се предвиди отделен урегулиран поземлен имот за училище и отделен за озеленяване. В територията попадат реституирани имоти, за които се предвижда застрояване с жилищни сгради.
С проекта се предвижда създаване на нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) в рамките на кварталите. Те са УПИ I 529, 530 и УПИ II 531, които са отредени за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности, УПИ III - за търговия и обслужващи дейности, и УПИ IV 526, 527, 528, които са за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности. Всички те попадат в смесена многофункционална устройствена зона от тип централна. Това определя и съответните градоустройствени параметри: плътност на застрояване 60%, коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) 2.0 и минимална озеленена площ 40%. За зоната се допуска нискоетажно застрояване, като новопланираните сгради са с височина 3 етажа (кота корниз 10 м). Проектната градоустройствена рамка отговаря на изискванията на Наредба №7 за планиране на територии за обществено обслужващи дейности в малки и много малки градове.
Проектът предлага съществуващата транспортна връзка за УПИ I и УПИ IV в квартал 58а да бъде трансформирана в алея с подсилена настилка за обслужване на съответните административни и делови сгради. В УПИ III за търговия и обслужващи дейности се предвижда изграждането на търговска сграда от тип минимол с градско значение. Предвижда се търговският обект да бъде изграден на общински терен, където в момента се намира пазар. Застрояването в новообразувания урегулиран поземлен имот за търговия и обслужващи дейности се предвижда нискоетажно свързано застрояване.
Към проекта е изработен и работен устройствен план предвид свързаното застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота в новообразувания квартал 58б, на който са дадени изискуемите разстояния в хоризонтално и вертикално отношение.
Планирани са необходимите паркоместа към търговския комплекс.
Амбицията на общината с настоящия устройствен проект, както и с обявения конкурс за благоустрояване на централното площадно пространство е да се създадат условия за развитие на центъра.

До 20 юли приемат проекти за благоустройство на централния площад
Община Брезник обяви и конкурс за проект по наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Той е за изработване на идеен проект за благоустрояване на площадно пространство и прилежащи терени в централната градска част. Конкурсът ще се проведе за придобиване на идеен и изработване на работен проект, който трябва да съдържа част благоустрояване - зона за пешеходци и зона за активен отдих, комуникационна зона и паркоустрояване. Критериите за оценка на проектите включват естетизация на средата, предмет на разработката, целесъобразност на идейния проект като възможност за реализация. Конкурсната програма може да бъде получена до 1 юли тази година, а крайният срок за представяне на проектите е 20 юли 2008 г. Предвижда се да бъдат връчени и три награди. За първо място парична награда в размер на 2000 лева, за второ място - 1250 лева, и за трето - 750 лева. Конкурсът за проект ще бъде последван от обществена поръчка за работен проект, който ще бъде възложена на спечелилия или на един от спечелилите конкурса. Общината е сключила договор за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на град Брезник. След проведен конкурс по закона за обществените поръчки е избрана фирма "Геомера М+Р" ЕООД. Общата стойност на договора е 98 400 лева.

Град с хилядолетна история
Брезник е един от първите български градове и е основан заедно с Ниш, Пловдив, Средец и Срем. Запазени са оскъдни исторически писмени и археологически данни, от които се вижда, че Брезнишко има богато историческо минало, се посочва в сайта на общината. От епохата на Втората българска държава и османското владичество са запазени руини, църкви и манастири, повечето от които за съжаление са обезличени от времето. Средновековните паметници на културата имат особено значение за атмосферата на града. Това са църквата "Света Петка", класното училище, мегалитният храм-кладенец "Пусто гърло", Църногорският и Билинският манастир, останки от средновековни църкви, къщи с архитектурна и художествена стойност, каквито са къщата-близнак в с. Кошарево, чардаклиите къщи в с. Ръжавец. В почти всички населени места в общината има църкви от епохата на българското Възраждане и войнишки паметници с национално и местно значение.

Източник: http://sg.stroitelstvo.info/show.php?storyid=520113