Loading

Положително решение по ОВОС за проект БРЕЗНИК

На 05.03.2013г РИОСВ-Перник излезе с Решение по оценка на въздействието на околната среда, с което одобрява осъществяването на инвестиционното предложение добив и преработка на златосъдържащи руди от площ „Брезник“, находище „Милин камък“ с  Възложител „Трейс Рисорсиз” ЕООД.

Взетото положително решение по ОВОС е напълно закономерно и очаквано от Възложителя, поради факта, че са взети всички необходими мерки за осигуряване на  минимално въздействие върху околната среда, в съответствие с практиката да се работи според водещи световни стандарти.

В Решението е отразено заключението на експертите по ОВОС, че инвестиционното предложение е допустимо и може да бъде одобрено на база на детайлно представените мотиви, изложени чрез 40 точки в самото решение, ръководейки се от принципите за намаляване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие.

Решението съдържа и становището на експертите по ОВОС по отношение на отрицателните мнения и възражения срещу инвестиционното предложение, направени по време на общественото обсъждане, относно: замърсяване на водите в района; невъзможност за развитие на други дейности в района, като земеделие и туризъм; замърсяване на атмосферния въздух. Становището на експертите по ОВОС определя направените възражения срещу ДОВОС и инвестиционния проект като неоснователни, поради следните причини:

- в доклада по ОВОС е разгледано достатъчно подробно и коректно съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и е направен анализ на очакваното въздействие от реализацията на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на хората;

- идентифицирани са рисковите фактори и са предложени адекватни мерки за ограничаване на отрицателното въздействие, както и за недопускане на замърсявания;

- предвиден е контрол и мониторинг по отделните фактори и компоненти на околната среда, съобразени с етапите на реализация на инвестиционното предложение;

- извършени са допълнителни проучвания и оценки относно; сеизмичното въздействие на взривните работи при разработка на находище „Милин камък”; хидрогеложко проучване в района на находището и Брезнишки минерални извори със заключение относно възможността за потенциално въздействие на дейностите, предвидени в инвестиционното предложение върху изворите; хидрогеоложко проучване на района за оценка на възможните източници за промишлено и питейно-битово водоснабдяване на минно-обогатителния комплекс;  план за управление на минните отпадъци;

- възложителят е предоставил мотивирани становища по предложенията, препоръките, мненията и възражениеята в резултат на проведеното обществено обсъждане на ДОВОС. РИОСВ–Перник приема становищата, допълнителните проучвания и доклади от страна на възложителя като отговори на поставените възражения и мнения, и като  съобразяване с допълнителните препоръки;

Решението по ОВОС включва всички задължителни за изпълнение от Възложителя условия в различните фази на инвестиционното предложение, разписани в 48 позиции, както и План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал.1, т. 6 от ЗООС с 28 мерки.

Задължителните условия включват всички изисквания и мерки, коментирани предварително с местните заинтересовани страни и  изрично поставени от страна на Община Брезник, основните от които са:

- проектирането и изграждането на хвостохранилището да стане при обезпеченост по отношение на максимални водни количества 0,1% (т.н. 1000-годишна вълна) и да се проверява за непреливане през стената му на 0,01% максимални водни количества  (т.н. 10 000-годишна вълна);

- да се проектира автоматизирана оросителна инсталация по плажната ивица на хвостохранилището, с цел предотвратяване на неорганизираните прахови емисии;

- да се осигурява стриктен контрол и поддръжка на съоръженията на хвостохранилището;

- да не се изпускат и заустват замърсени отпадъчни води извън минния обект през целия период на експлоатация, техническа ликвидация и рекултивация, включително и в повърхностните водни обекти;

- да се проектира изграждане на разделителна канализиционна система на промишлената площадка с локално пречиствателно съоръжение за потока  битово-фекални отпадни води;

- Преди започване на взривните работи възложителят да проведе мониторинг на сградния фонд на най-близко разположените до обекта сгради от кв. Брезнишки кошари, съвместно с представител на Община Брезник;

- Дружеството да възложи извършването на текущ взривно-сеизмичен мониторинг в района на най-близкото място на въздействие в подземния рудник и най-близката населена част на гр. Брезник;

- Да се изготви План за собствен мониторинг по отношение на следните компоненти и фактори на околната среда – въздух, почви, шум и води /повърхностни, подземни и отпадъчни/;

- данните от мониторинга на компонентите на околната среда да се предоставят периодично на органите на местната власт, които да ги обявяват публично;

- въз основа на провеждан мониторинг, при необходимост, да се осигури водното количество за  питейно-битово водоснабдяване на с. Слаковци и във водосбора на яз. Слаковци в количество равно на отнетото при дренажното действие на минните изработки;

- да се предвиди лесозащитен пояс с местни дървесни и храстови видове около наземния рудничен комплекс;

- автотранспортното обслужване на обекта да се извършва съгласно утвърдената от кмета на община Брезник транспортна схема.

 

 

 

ВИНАГИ Е ИМАЛО ПРЕДАТЕЛИ ДА

ВИНАГИ Е ИМАЛО ПРЕДАТЕЛИ ДА ЖИВЕЕШ ИЛИ ДА УМРЕШ ПО СКОРО ТАКА И БРЕЗНИЧАНИ СА ПЕДАДЕНИ -ЯСНО Е ЧЕ ЛОБИСТИТЕ СА НАМЕРИЛИ 3-4 ,НЯКОЯ ЖУРНАЛИСТКА ПЛАТЕНИ РИОСВ А НАКРАЯ ЩЕ ГЛЕДАТ ЗЛАТЦЕТО НА КАРТИНКА И ЩЕ ПЪЛНЯТ БОЛНИЦИТЕ -ЧЕТЕТЕ КОИ СА МОНОПОЛИСТИТЕ И НЕ СЕ ДАВАЙТЕ

ВЕРСИЯ ВЕТЕРИНАР!!! Нали се

ВЕРСИЯ ВЕТЕРИНАР!!! Нали се сещате за оня филм ..."Версия пеликан" ,със Джулия Робъртс....та сценария малко ми напомния и за .."версия ветеринар"..... Как се взима терен на концесия за добив на злато!?Разбира се ,че това става с лобисти на местна почва,а на тия лобисти е ясно ,че им се плащат ПАРИ! ТА СХЕМАТА Е СЛЕДНАТА: Лобистите са най много 3-4! – задължително участва човек на медийте,които трябва да представя нещата така,че всичко е нормално и няма никакъв проблем за здравето на хората/разбирай пернишката журналистка/,местен човек/ЯНКА ХРАНОВА/,които може да е груб нахален и недодялан,важното е да подържа тезата си докрай,задължително трябва да бъде включен и човек от власта,които да придвижва нещата. Переспективата,която "великия експерт' ЯНКА ХРАНОВА дава на младите хора са следните:ще работите 4-5 години в рудника за добив на злато ,а отам .....ще отидете в някое мизерно отделение на пернишката БОЛНИЦА по РАКОВИ заболявания! И от тук имам едно предложение към Янка Хранова,след като защитава тезата ,че е много безопасно да има добив на злато,....може да даде личен пример като остави дъщеря си да работи в богатия на "чист" въздух рудник ,където се добива златото...разбира се трябва и тя самата да бъде там,нали е екологичен експерт,ТАКА ЩЕ ДОКАЖЕ,ЧЕ ВСИЧКО Е НАРЕД И НЯМА ОПАСНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА!!! И НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ДА ПОПИТАМ: КОИ ЩЕ ПЛАТИ,КОГАТО ХОРАТА ЗАПОЧНАТ ДА СЕ РАЗБОЛЯВАТ!?НЕ СЕ СЪМНЯВАЙТЕ,ЧЕ ТОВА ЩЕ СЕ СЛУЧИ! ИМА МНОГО ПРИМЕРИ ЗАТОВА:ЗЛАТИЦА,ПИРДОП,ПОИБРЕНЕ!!!ОПРЕДЕЛЕНО ЯНКА ХРАНОВА ТРЯБВА ДА ДАДЕ ОТГОВОР ИЛИ ДА ГАРАНТИРА КАТО 'ЕКО ЕКСПЕРТ",ЧЕ ТЯ ЩЕ ПЛАЩА/Обаче парите от лобирането няма да стигнат/!!! И още един въпрос.....! КАК ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВА ЯНКА ХРАНОВА,КОГАТО ДЕЦАТА НА СЪСЕДИТЕ Й ЗАПОЧНАТ ДА СЕ РАЗБОЛЯВАТ И ДА ИМ СЪБИРАМЕ ПАРИ И ДА ПРАЩАМЕ СМС-И ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ! ВИНАГИ Е ИМАЛО ПРЕДАТЕЛИ,НО Е МНОГО ГРОЗНО ,КОГАТО РЕШИШ ДА ПРЕДАДЕШ СЪГРАЖДАНИТЕ СИ!!!А ИЗБОРА Е ПРОСТ ....ДА ЖИВЕЕШ ИЛИ ДА УМРЕШ БЪРЗО!

ВЕРСИЯ ВЕТЕРИНАР!!! Нали се

ВЕРСИЯ ВЕТЕРИНАР!!! Нали се сещате за оня филм ..."Версия пеликан" ,със Джулия Робъртс....та сценария малко ми напомния и за .."версия ветеринар"..... Как се взима терен на концесия за добив на злато!?Разбира се ,че това става с лобисти на местна почва,а на тия лобисти е ясно ,че им се плащат ПАРИ! ТА СХЕМАТА Е СЛЕДНАТА: Лобистите са най много 3-4! – задължително участва човек на медийте,които трябва да представя нещата така,че всичко е нормално и няма никакъв проблем за здравето на хората/разбирай пернишката журналистка/,местен човек/ЯНКА ХРАНОВА/,които може да е груб нахален и недодялан,важното е да подържа тезата си докрай,задължително трябва да бъде включен и човек от власта,които да придвижва нещата. Переспективата,която "великия експерт' ЯНКА ХРАНОВА дава на младите хора са следните:ще работите 4-5 години в рудника за добив на злато ,а отам .....ще отидете в някое мизерно отделение на пернишката БОЛНИЦА по РАКОВИ заболявания! И от тук имам едно предложение към Янка Хранова,след като защитава тезата ,че е много безопасно да има добив на злато,....може да даде личен пример като остави дъщеря си да работи в богатия на "чист" въздух рудник ,където се добива златото...разбира се трябва и тя самата да бъде там,нали е екологичен експерт,ТАКА ЩЕ ДОКАЖЕ,ЧЕ ВСИЧКО Е НАРЕД И НЯМА ОПАСНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА!!! И НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ДА ПОПИТАМ: КОИ ЩЕ ПЛАТИ,КОГАТО ХОРАТА ЗАПОЧНАТ ДА СЕ РАЗБОЛЯВАТ!?НЕ СЕ СЪМНЯВАЙТЕ,ЧЕ ТОВА ЩЕ СЕ СЛУЧИ! ИМА МНОГО ПРИМЕРИ ЗАТОВА:ЗЛАТИЦА,ПИРДОП,ПОИБРЕНЕ!!!ОПРЕДЕЛЕНО ЯНКА ХРАНОВА ТРЯБВА ДА ДАДЕ ОТГОВОР ИЛИ ДА ГАРАНТИРА КАТО 'ЕКО ЕКСПЕРТ",ЧЕ ТЯ ЩЕ ПЛАЩА/Обаче парите от лобирането няма да стигнат/!!! И още един въпрос.....! КАК ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВА ЯНКА ХРАНОВА,КОГАТО ДЕЦАТА НА СЪСЕДИТЕ Й ЗАПОЧНАТ ДА СЕ РАЗБОЛЯВАТ И ДА ИМ СЪБИРАМЕ ПАРИ И ДА ПРАЩАМЕ СМС-И ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ! ВИНАГИ Е ИМАЛО ПРЕДАТЕЛИ,НО Е МНОГО ГРОЗНО ,КОГАТО РЕШИШ ДА ПРЕДАДЕШ СЪГРАЖДАНИТЕ СИ!!!А ИЗБОРА Е ПРОСТ ....ДА ЖИВЕЕШ ИЛИ ДА УМРЕШ БЪРЗО!

Публикувай нов коментар

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

breznikonline